نویسنده = مجید رجب‌پور
الزامات تشکیل مراکز آینده‌پژوهی در سازمان‌های تحقیقات و جهاد خودکفایی آجا

دوره 20، شماره 80، اسفند 1401

خلیل کولیوند؛ ابراهیم ایجابی؛ مجید رجب پور؛ زهرا کوهی


مقاله پژوهشی: بررسی همبستگی منابع قدرت با قدرت ملی برای 10 کشور برتر دنیا

دوره 16، شماره 2، تیر 1397، صفحه 149-177

مجید رجب‌پور؛ عباس رضایی؛ محمداسماعیل شریفان؛ ابراهیم ایجابی


مقاله پژوهشی: بررسی رابطه میان مؤلفه‌های فیزیکی قدرت با قدرت نظامی

دوره 13، شماره 2، تیر 1394، صفحه 147-174

مجید رجب‌پور؛ علیرضا نریمانی