مقاله پژوهشی: طراحی نظام ارزشیابی اثربخشی آموزش در سازمان‌های نظامی بر پایه الگوی تعالی سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

3 دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی

چکیده

در مطالعه حاضر با هدف طراحی نظام ارزشیابی اثربخشی آموزش‌ها در سازمان‌های نظامی، الگوی بنیاد اروپایی کیفیت به‌عنوان الگوی پایه در طراحی نظام انتخاب گردید. طراحی نظام متضمن انجام فعالیت‌هایی است که در قالب چهار مرحله امکان­‌سنجی، مطالعه وضع موجود، طراحی مفهومی و تفصیلی، اعتباربخشی و مستندسازی، پیش‌‌بینی شد و به اجرا درآمد. به‌منظور ارزیابی نظام طراحی‌شده، نسبت به اجرای آزمایشی آن در نمونه­‌ای به تعداد 375 در سه مرکز آموزشی سازمان­‌های نظامی اجرا گردید. براساس نتایج حاصله، نظام نهایی ارزشیابی اثربخشی آموزش مبتنی بر هشت مؤلفه و مجموعه‌­ای از معیارها به دو گروه توانمندسازها و نتایج تقسیم شدند. توانمندسازها از پنج مؤلفه مدیریت و رهبری آموزش، فراگیران، مدرسان، برنامه‌ها و جریان یاددهی ـ یادگیری تشکیل می‌شوند و نتایج، سه مؤلفه فرآورده‌ها یا محصولات، بروندادها و پیامدهای آموزش را در بر می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Evaluating System of Training Effectiveness in Military Organizations Based on Organizational Excellence Model

نویسندگان [English]

 • Siyavash Nosratpanah 1
 • Mohamad Bazargani 2
 • Mohamad Taghi Bigdeli 3
1 Associate Professor Imam Hussein University
2 Assistant Professor Imam Hussein University
3 PhD student in Educational and Curriculum Planning
چکیده [English]

In this research we selected European Foundation for quality model as basical model in system design, with the aim of design the evaluation system of effective ness trains in military organs. System designs ensure activities that were predicted and carried in four steps of feasibility, status guo, conceptual and documentation. In order to assess the designed system, 375 samples were run in 3 military training centers. Based on the results, the final evaluation system of effective train were divided based on eight components and a set of criteria to two groups consisting enablers a results Enablers are composed of five components including: management and leadership training, learners, teachers, programs and teaching – learning flow, and the results take the three component including products, outputs and outcomes of education.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Education
 • Evaluation of Effectiveness
 • Total Quality Management
 • Excellence Model
 • military organization
 1. الف. منابع فارسی

  1. اولیا، محمدصالح؛ امین، محمد؛ خاکزار، مرتضی (1383)، طراحی یک سیستم ارزیابی برای واحدهای پژوهشی، در مجموعه مقالات آموزش‌عالی و توسعه پایدار، جلد 2، تهران، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی و انجمن آموزش‌عالی ایران.

  2. بازرگان، عباس (1381)، ارزشیابی آموزشی، چاپ دوم، تهران، سمت.

  3. بازرگان، عباس (1376)، از خودارزیابی تا اعتبارسنجی دانشگاهی در ایران، روندهای اخیر و رئوس نظامی برای بهبود کیفیت در آموزش‌عالی، در مجموعه مقالات سمینار منطقه‌ای آموزش‌عالی در قرن آینده،تهران، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی.

  4. بازرگانی، محمد (1382)، مطالعه عوامل مؤثر بر اثربخشی مؤسسات پژوهشی بخش دولتی و ارائه الگوی کارآمد، [پایان‌نامه منتشر نشده، دانشگاه علامه طباطبایی].

  5. رضوی، رسول (1382)، استقرار نظام ارزیابی عملکرد بر اساس مدل بنیاد کیفیت اروپایی، گزارش طرح پژوهشی، تهران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

  6. علاقه‌بند، علی (1374)، مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) در آموزش و پرورش، ماهنامة مدیریت در آموزش و پرورش، شماره سیزدهم.

  7. کیامنش، علیرضا (1374)، روش‌های ارزشیابی آموزشی، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.

  8. نصرت‌پناه، سیاوش (1392)، مدل‌های کیفیت در آموزش (جزوه درسی)، تهران، دانشگاه امام حسین(ع).

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Bramly, P (1997), Evaluating Training Effectiveness, Translating Theory into Practice,London, McGraw-Hill.
  2. Cowles, D. & Gilbreath, G (1993),Total Quality Management at Virginia Common Wealth University, Higher Education, 25 (3).
  3. Gay, L.R (1991), Educational Evaluation and Measurement (2nd.ed.), New York, MaxwellInternational.
  4. Greenberg, J. Baron, R.A (1994), Behavior in Organization (6th,ed), New York, Prentice-HallInc.
  5. Hansen, N.L (1993),Bringing Total Quality Improvement into the College Classroom, Higher Education, 25 (3).
  6. Hellregel, D, Slocum, Jr (1974), Management: A Contingency Approach, Philippines, Addison-Wesley.
  7. Mathis, R.L, Jackson, J.H (1997), Human Resource Management, New York, West pub.
  8. Schuler, R.S (1995), Managing Human Resources (5th.ed), New York, West pub.
  9. Worthen, B.R, Sanders, J.K (1987), Educational Evaluation, Alternative Approaches and Practical Guidelines, New York, Longman.