نویسنده = ناصر شهلائی
تعداد مقالات: 4
2. مقاله پژوهشی: معرفی الگویی برای سنجش اقتصادی بودن یا نبودن فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در نیروهای مسلح

دوره 17، شماره 1، بهار 1398، صفحه 13-48

DOR:20.1001.1.17351723.1398.17.65.1.2

ناصر شهلائی؛ عباس منتظری؛ حسین میرزایی ازندریانی؛ کمیل مهجوری کارمزدی