دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

مقالة پژوهشی: فرصت‌های کارآفرینی در دوران سربازی، الزامات اقتصادی و شغلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

مهران کشتکار


ارائه الگوی مناسب نظام آموزشی و پژوهشی (با تاکید بر دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

محمد شامحمدی


معرفی ابعاد و مؤلفه‌های سرزمین مؤثر بر آمایش پدافند هوایی کشو‌ر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

علیرضا طاهری مقدم


واکاوی و مقایسه فرآیند بودجه‌بندی در سازمان‌های نظامی و خصوصی (غیردولتی) جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

رضا شاملو؛ محسن رستمی


معرفی پیامدهای اقتصاد سیاسی رانتی بر فرایند حکمرانی امنیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

محمود عسکری


مطالعه تطبیقی عناصر راهبردهای نظامی به‌کار رفته در نبردهای زمینی دو جنگ جهانی اول و دوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

رضا شاه قلیان؛ فریدون طالب پور؛ داود آقامحمدی