دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

پژوهشی

مقالة پژوهشی: فرصت‌های کارآفرینی در دوران سربازی، الزامات اقتصادی و شغلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401


معرفی پیامدهای اقتصاد سیاسی رانتی بر فرایند حکمرانی امنیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

محمود عسکری


مطالعه تطبیقی عناصر راهبردهای نظامی به‌کار رفته در نبردهای زمینی دو جنگ جهانی اول و دوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

رضا شاه قلیان؛ فریدون طالب پور؛ داود آقامحمدی


تبیین اهداف و بایسته‌های کنفرانس‌ امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگوی برگزاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402

محمد شامحمدی؛ محمد رضا دارا


بررسی تأثیر قاچاق کالا بر امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: استان هرمزگان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402

منصوره دسترنج