مقاله پژوهشی: معرفی الگوی راهبردی شکل‌گیری رهبری اخلاقی در سازمان صنایع دفاع ج.ا.ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت رفتاری، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

DOR:20.1001.1.17351723.1398.17.66.5.8
امروزه قرارگرفتن دو مفهوم رهبری و اخلاق در کنار یکدیگر، جذابیت‌هایی را برای سازمان‌ها و مدیران به‌وجود‌ آورده است. هدف این تحقیق ارائه الگویی راهبردی برای رهبری اخلاقی در سازمان صنایع دفاع ج.ا.ایران است. به‌منظور طراحی الگو، از روش کیفی و راهبرد داده­ بنیاد با رویکرد ظاهرشونده یا «گلیزری» استفاده شد. جامعه مورد مطالعه، خبرگانی از سازمان صنایع دفاع می‌باشند که آگاهی نظری و عملی در ارتباط با موضوع مورد مطالعه داشته‌اند. با 22 نفر از این جامعه مصاحبه نیمه‌ساختاریافته صورت گرفت. تجزیه ­و­ تحلیل متون مصاحبه ­ها از راه تحلیل مضمون و روش کُدگذاری گلیزر که شامل کدگذاری حقیقی و نظری است، انجام شد. به‌منظور کدگذاری نظری از خانواده کدگذاری «شش C» استفاده شد. هر C نشان‌دهنده یک مفهوم کلی است. اولین c، علل است که شامل ویژگی‌های فردی و سازمانی است. دومین c، عوامل همبسته است که شامل نظام‌های منابع‌انسانی و آموزش است. سومین c، شرایط میانجی است که شامل مدیریت ارتباطات و اخلاقیات سازمانی است. چهارمین c، اقتضائات است که شامل مذهب، جو سازمانی و فرهنگ سازمانی است. پنجمین c، نتایج یا پیامدهاست که شامل ارزش‌آفرینی برون‌سازمانی، بهبود روانشناختی رفتاری و سازمانی است. ششمین c، زمینه محیطی است که شامل محیط اخلاق‌محور، شرایط فشارهای خارجی، شرایط غیراخلاقی رقبا و تحریم خارجی سازمانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing Strategic Pattern of Ethical Leadership Formation in Defense Industries Organization of I.R. of Iran

نویسندگان [English]

 • sayyed reza Noori 1
 • Gholamreza Malekzadeh 2
 • fariborz rahimnia 3
 • Alireza Khorakian 2
1 Ph.D. student in Behavioral Management, Department of Management, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Associate Professor of Management, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Professor at the Department of Management, Faculty of Administrative and Economic Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Nowadays, the two concepts of leadership and ethics are entwined and have attracted organizations and managers attention. The aim of this study is to provide a strategic model for ethical leadership in I.R. of Iran's Defense Industry Organization. In order to design the model, a qualitative method and a data-driven strategy with a 'Glaser' approach were used. The study population consisted of defense industry experts who had theoretical and practical knowledge of the subject under study. Semi-structured interviews were conducted with 22 participants in this community. The analysis of the interviews texts was done through content analysis and Glazer coding, which included both real and theoretical coding. The "Six C" coding family was used for theoretical coding. Each C represents a general concept. The first C denotes causes that include individual and organizational characteristics. The second C indicates correlated factors that include human resource and training systems. The third C refers to the mediating conditions that involve managing the communication and organizational ethics. The fourth C denotes requirements that include religion, organizational climate, and organizational culture. The fifth C refers to results or outcomes, which include extracurricular value creation, behavioral and organizational psychological improvement. The sixth C denotes an environmental context that includes ethics-based environment, external pressure conditions, competitors' immoral conditions, and external organizational sanctions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ethical Leadership
 • six C's
 • strategic model
 • defense industry organization
 1. الف. منابع فارسی

  1. قرآن کریم.

  2. امام خمینی(ره)، روح ­الله، (1371)، شرح چهل حدیث، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).

  3. آزاد، اسدالله، (1386)، لزوم پایبندی به اصول اخلاقی در اطلاع رسانی، فصلنامه اطلاع‌رسانی، سال دوم، شماره 2.

  4. اعظمی، امیر، سعید اصفهانی و روح ­اله تولایی، (1387)، رهبری و مدیریت اخلاق اسلامی، ماهنامه توسعة اسلامی پلیس، سال 5، شماره 17. 

  5. جعفری، طوفان، طهمورث حسنقلی‌پور و حسین علایی، (1395)، رهبری اخلاقی در محیط‌های پروژه‌محور، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال 3، شماره 11.

  6. حضرتی، مرتضی و غلامرضا معمارزاده طهران، (1393)، ارائه مدلی از رهبری اخلاقی سازگار با سازمان‌های دولتی ایران، مجله مدیریت توسعه و تحول، سال 4، شماره 18.

  7. خلاوه، الهام و علی مهداد، (1394)، پیش‌بینی ادراک امنیت شغلی و اعتماد سازمانی از طریق رهبری اخلاقی و پایبندی به قرارداد روانشناختی، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال 10، شماره 4.

  8. دهقانان، حامد، محمدرضا ادیب ­پور، شهرام فردوسی و محمدحسین شجاعی، (1395)، بررسی و تبیین پیامدهای رهبری اخلاقی. فصلنامه مدیریت سازمان­های دولتی، سال 4، شماره 1.

  9. رضائیان، علی، حمیدرضا اسمعیلی گیوی و عباس ابراهیمی، (1388). ارایه الگوی شکل‌گیری رهبری کاریزماتیک در سازمان از دیدگاه مدیریت برنامه‌ریزی راهبردی، نشریه مدیریت دولتی، سال 1، شماره 3.

  10. زندی، خلیل، محمد موسوی ­جد، حامد سیف ­پناهی و آرمان راستاد، (1394)، رابطه رهبری اخلاقی و مسؤولیت ­پذیری اجتماعی (مطالعه موردی کارکنان سایت اداری سنندج)، فصلنامه جامعه­ شناسی کاربردی، سال 26، شماره 60.

  11. سیادت، سیدعلی، علی نصراصفهانی و سمیه الهیاری، (1389)، رهبری اخلاقی در سازمان‌های آموزشی، ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال 5، شماره 46.

  12. عباس ­زاده، محمدرضا، مهدی صالحی و محمدرضا بهمنش، (1394)، تأثیر متغیر میانجی ­(جو اخلاقی) بر رابطه بین رهبری اخلاقی با نوآوری و رفتار اخلاقی کارکنان بانک ملی مشهد، پژوهش­های اخلاقی، سال 6، شماره 2.

  13. کرمی، محمدرضا، سیدمحمد میرکمالی و جواد پورکریمی، (1395)، بررسی و تبیین رهبری اخلاقی و ابعاد آن (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه تهران)، فصلنامه خط­مشی­گذاری عمومی در مدیریت، سال 7، شماره 22.

  14. معیدفر، سعید، (1385)، اخلاق کار و عوامل مؤثر بر آن در میان کارکنان ادارات دولتی، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال 6، شماره 23.

  15. منتخب یگانه، محمد، کیومرث بشلیده، مرجان شمسی و سولماز هزاریان، (1395)، بررسی رابطه رهبری اخلاقی با رفتارهای انحرافی در محیط کار؛ نقش میانجی تعهد عاطفی و جو اخلاقی، مدیریت فرهنگ سازمانی، سال 14، شماره 1.

  16. یزدان‌شناس، مهدی، (1396)، تأثیر رفتار سازمانی مثبت‌گرا در کاهش بدبینی سازمانی و نقش میانجی رهبری اخلاقی (موردمطالعه: سازمان تأمین اجتماعی استان قم)، نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی، سا ل4، شماره 15.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Afsar, Bilal and Asad Shahjehan, (2018), Linking ethical leadership and moral voice: The effects of moral efficacy, trust in leader, and leader-follower value congruence, Leadership&Organization Development Journal, Vol 39, No 6.  
  2. Ahmad, Saima, Syed Muhammad Fazal-E-Hasan and Ahmad Kaleem, (2018), How ethical leadership stimulates academics’ retention in universities: The mediating role of job-related affective well-being, International Journal of Educational Management, Vol 32, No 7.
  3. Aryati, Ana Sofia, Achmad Sudiro, Djumilah Hadiwidjaja, and Noermijati Noermijati, (2018), The influence of ethical leadership to deviant workplace behavior mediated by ethical climate and organizational commitment, International Journal of Law and Management, Vol 60, No 2.
  4. Brown, Michael E. and Linda K. Treviño, (2014), Do role models matter? An investigation of role modeling as an antecedent of perceived ethical leadership, Journal of Business Ethics, Vol 122, No 4.
  5. Brown, Michael E. and Marie S. Mitchell, (2010), Ethical and unethical leadership: Exploring new avenues for future research, Business Ethics Quarterly, Vol 20, No 4.
  6. Brown, Michael E., Linda K. Treviño, and David A. Harrison, (2005), Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing, Organizational behavior and human decision processes, Vol 97, No 2.
  7. Den Hartog, Deanne N. and Frank D. Belschak, (2012), Work engagement and Machiavellianism in the ethical leadership process, Journal of Business Ethics, Vol 107, No 1.
  8. Elbaz, Ahmed Mohamed and Mohamed Yacine Haddoud, (2017), The role of wisdom leadership in increasing job performance: Evidence from the Egyptian tourism sector, Tourism management, Vol 63, No 10.  
  9. Engelbrecht, Amos S., Gardielle Heine, and Bright Mahembe, (2017), Integrity, ethical leadership, trust and work engagement, Leadership&Organization Development Journal, Vol 38, No 3.
  10. Glaser, Barney, (1978), Theoretical sensitivity, Advances in the methodology of grounded theory, The Sociology Press. USA. 
  11. Hersey, P., K. H. Blanchard and D. E. Johnson, (2001), H., Johnsson, DE: Management of Organizational Behaviour, Leading Human Resources, Vol 40, No 6.  
  12. Ho, Yi-Hui, and Chieh-Yu Lin. (2016). The moral judgment relationship between leaders and followers: A comparative study across the Taiwan Strait. Journal of Business Ethics, Vol 134, No 2.  
  13. Kacmar K. Michele , Bachrach, Daniel G. , Harris, Kenneth J., Zivnuska, Suzanne, (2011), Fostering good citizenship through ethical leadership: Exploring the moderating role of gender and organizational politics, Journal of Applied Psychology, Vol 96. No 3.
  14. Ladkin, Donna and Steven S. Taylor, (2010), Enacting the ‘true self’: Towards a theory of embodied authentic leadership, The Leadership Quarterly, Vol 21, No 1.
  15. Leroy, Hannes., Anseel, Frederik., Gardner, William L., Sels, Luc. (2015), Authentic leadership, authentic followership, basic need satisfaction, and work role performance: A cross-level study, Journal of Management, Vol 41. No 6.
  16. Lincoln, Yvonne S. and E. G. Guba, (1985), Naturalistic Inquiry, Sage Publication, London, England. Vol 28, No 11.  
  17. Mayer, David M., Maribeth Kuenzi, and Rebecca L. Greenbaum, (2010), Examining the link between ethical leadership and employee misconduct: The mediating role of ethical climate, Journal of Business Ethics, Vol 95, No 1.
  18. Mayer, David., Kuenzi, Maribeth., Greenbaum, Rebecca., Bardes, Mary,. Salvador, Rommel. (2009), How low does ethical leadership flow? Test of a trickle-down model, Organizational behavior and human decision processes, Vol. 108. No 1.
  19. Okpozo, Afokoghene, Z., Gong, Tao., Campbell Ennis, Michele.,  Adenuga, Babafemi. (2017), Investigating the impact of ethical leadership on aspects of burnout, Leadership&Organization Development Journal, Vol 38, No 8.
  20. Ren, Shuang and Doren Chadee, (2017), in China: the moderating role of guanxi, Personnel Review, Vol 46, No 2.
  21. Rost Joseph, C. (1993), Leadership for the twenty-first century (Paperback ed.), Westport, Conn:Praeger. Vol 25, No 10.  
  22. Surendranath R. Jory, Thanh N. Ngo, Daphne Wang & Amrita Saha, (2015), The market response to corporate scandals involving CEOs, Applied Economics, Vol. 47. No 17.
  23. Tkaczynski, Aaron and Denni Arli, (2018), Religious tourism and spiritual leadership development: Christian leadership conferences, Journal of Hospitality and Tourism Management Vol 35, No 8.
  24. Valle, Matthew, Micki Kacmar and Martha Andrews, (2018), Ethical leadership, frustration, and humor: a moderated-mediation model, Leadership & Organization Development Journal. Vol 60, No 10.
  25. Vig, Silvija, (2014), Developing Ethical Organisation: Values, Implementation and Governance. in Economic and Social Development, 6th International Scientific Conference on Economic and Social Development and 3rd Eastern European ESD Conference: Business Continuity. Vol 19, No 6.  
  26. Walumbwa, Fred., Avolio, Bruce., Gardner, William., Wernsing, Tara., Peterson, Suzanne. (2008), Authentic leadership: Development and validation of a theory-based measure, Journal of management,. Vol. 34. No 1.
  27. Walumbwa, Fred O. and John Schaubroeck, (2009), Leader personality traits and employee voice behavior: mediating roles of ethical leadership and work group psychological safety, Journal of Applied psychology, Vol 94, No 5.
  28. Yang, Qi and Hua Wei, (2017), Ethical leadership and employee task performance: examining moderated mediation process, Management Decision, Vol 55, No 7.