کلیدواژه‌ها = آمریکا
معرفی مؤلفه‌ها و ابزارهای جنگ ترکیبی آمریکا علیه ج.ا.ایران

دوره 19، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 37-67

وحید ریاضی؛ علی اکبری؛ صفدر باجلانی؛ حسن رضا اکبری