نویسنده = امید اردلان
مقاله پژوهشی: معرفی الگویی جهت مدیریت دانش نظامی با رویکرد رفتاری

دوره 17، شماره 4، دی 1398، صفحه 37-63

احمد عسکری؛ امید اردلان؛ حسین مینایی


مقاله پژوهشی: بررسی نظریه اخلاق کاری در نیروهای مسلح ج.ا.ایران

دوره 17، شماره 2، تیر 1398، صفحه 161-187

بهنام گلشاهی؛ امید اردلان؛ شهاب شریفی