نویسنده = امید اردلان
تعداد مقالات: 4
1. مقاله پژوهشی: معرفی الگویی جهت مدیریت دانش نظامی با رویکرد رفتاری

دوره 17، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 37-63

DOR:20.1001.1.17351723.1398.17.68.2.9

احمد عسکری؛ امید اردلان؛ حسین مینایی


2. مقاله پژوهشی: بررسی نظریه اخلاق کاری در نیروهای مسلح ج.ا.ایران

دوره 17، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 161-187

DOR:20.1001.1.17351723.1398.17.66.6.9

بهنام گلشاهی؛ امید اردلان؛ شهاب شریفی