کلیدواژه‌ها = نیروهای مسلح
شاخص سازی توسعه فناوری زنجیره بلوکی در نیروهای مسلح ج.ا.ایران

دوره 21، شماره 82، مرداد 1402، صفحه 87-112

فرهاد فرنیا؛ محمد رضا موحدی صفت


طراحی الگوی پارادایمی توسعه ورزش نیروهای مسلح ج.ا.ایران از طریق رسانه‌های جمعی

دوره 20، شماره 78، دی 1401، صفحه 168-195

سید عباس طباطبایی؛ حمید قاسمی؛ ابوالفضل فراهانی


مقاله پژوهشی: الگوی توسعه راهبردی منابع انسانی در حوزه امنیت سایبری نیروهای مسلح ج.ا.ایران

دوره 18، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 37-66

dor:20.1001.1.17351723.1399.18.69.2.8

حسن کاویانی؛ ناصر میرسپاسی؛ غلامرضا معمارزاده طهران


مقاله پژوهشی: فراتحلیل راهبرد توسعه ورزش نیروهای مسلح ج.ا.ایران

دوره 17، شماره 3، مهر 1398، صفحه 123-150

جاسم منوچهری؛ مهرعلی باران چشمه؛ محمدقاسم منوچهری


مقاله پژوهشی: بررسی نظریه اخلاق کاری در نیروهای مسلح ج.ا.ایران

دوره 17، شماره 2، تیر 1398، صفحه 161-187

بهنام گلشاهی؛ امید اردلان؛ شهاب شریفی


مقاله پژوهشی: بررسی تأثیر بعد نظامی در الگوی راهبردی معماری نیروهای مسلح ج.ا.ایران

دوره 16، شماره 4، دی 1397، صفحه 101-127

سیدشهاب‌الدین حجازی؛ فردین زارع استخرجی؛ حسن عبدالملکی